Privacyreglement

Privacyreglement deelnemers KIVAS huttenbouwdorp

Versie mei 2018

Stichting KIVAS hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Voor het organiseren en uitvoeren van het huttenbouwdorp is het noodzakelijk dat wij gegevens van deelnemers en ouders/verzorgers verzamelen en gebruiken. In dit privacyreglement staat hoe er met deze gegevens wordt omgegaan en wat de rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd van het deelnemende kind.
  • Telefoonnummer(s) van ouders/verzorgers in geval van calamiteiten.
  • Indien van toepassing, medische gegevens opgegeven voor en/of tijdens het bouwdorp.

Stichting KIVAS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de diensten die de stichting biedt te realiseren. Na afloop van het huttenbouwdorp worden de verkregen gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens zullen alleen met derden gedeeld worden als er vanuit de ouders/verzorgers toestemming is gegeven voor het verstrekken van deze gegevens.

Beeldmateriaal van deelnemers wordt niet op de website gepubliceerd.

Rechten:

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die wij hebben vastgelegd en bewaard.

Recht op rectificatie: Je hebt altijd het recht om niet kloppende gegevens te laten rectificeren door Stichting KIVAS.

Recht op overdracht: Als jij jou gegevens en of documenten nodig hebt voor andere doeleinden dan heb jij het recht om deze op te vragen bij Stichting KIVAS.

Recht op wissen: Wil je niet langer dat jou gegevens vastgelegd zijn, dan heb je inprincipe het recht om deze te (laten) verwijderen.

Recht op stop gegevensgebruik: Wil je niet dat Stichting KIVAS jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw gegevens.

Recht op melding: Ben je het niet eens met het handelen van Stichting KIVAS met jouw gegevens, dan heb jij het recht om op grond van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt gebruik maken van jouw rechten door een email te sturen naar bestuur@huttenbouwdorp.nl of een reactie in te dienen via het contactformulier op deze website.

Beveiliging:

Stichting KIVAS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt, indien nodig, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoede toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van Stichting KIVAS via het emailadres bestuur@huttenbouwdorp.nl.

Maatregelen die de stichting neemt om de persoonsgegevens te beveiligen.

  • Gegevens worden niet opgeslagen op een computer die beschikbaar is voor derden.
  • Personen die in het bereik liggen van gegevens hebben een verwerkersovereenkomst ondertekend.

Vragen:

Heb je nog vragen of opmerkingen over dit privacyreglement dan kan je altijd contact opnemen met het bestuur van Stichting KIVAS via bestuur@huttenbouwdorp.nl